Резултати од (II) КОЛОКВИУМ – Охрид Социологија - Осигурување