Резултати од I и II колоквиум по предметот Маркетинг истражување одржани на 18.11.2016 и 23.12.2016 година