Резултати од II Колоквиум по „Криминалитет и детекција“, одржан на ден 21.12.2016 г.