ИЗВЕСТУВАЊЕ Колкивиумско полагање на ЗАДОЛЖИТЕЛЕН СЕМИНАР  по англиски јазик на насоката МУС

Колкивиумско полагање на ЗАДОЛЖИТЕЛЕН СЕМИНАР  по англиски јазик на насоката МУС:

Петок, 23.12. во 10.00 ч.

 

Проф. Д-р Ирина Петровска