Резултати од I поправен колоквиум и дополнителен испит Јован Стојаноски