Резултати - Ноемвриска сесија 2016 - Проф.д-р Лилјана Баткоска