Резултати - 1 колоквиум - Социологија на туризмот - Проф.д-р Пере Аслимоски