Резултати од I колоквиум по предметот МАРКЕТИНГ ИСТРАЖУВАЊЕ кај Проф. Д-р Јован Стојаноски