Резултати - МУС и Деловно комуницирање - Проф. д-р Лилјана Баткоска