Резулати – Англиски јазик Изборен - Колоквиум 1 - Семестар 5 Зимски семестар 2016 - Царина и шпедиција, Менаџмент во услужен сектор