Резулати – Колоквиум 1 - Aнглиски изборен семестар 7 - Зимски семестар 2016