Резултати од првиот колоквиум по меѓународен патнички промет