Резултати од Завршен испит по Кривично процесно право на „Безбедност и финансиска контрола“ - Охрид, одржан на 26.09.2016