Резултати по предметите: Безбедност во туризмот, Социологија на исхрана, Социјална патологија, МИС и Пензиско и социјално осигурување