Студентите кои ги положиле предметите Kултурно наследство, Заштита на културно наследство и Храна и култур

Им се соопштува на студентите кои ги положиле предметите Kултурно наследство, Заштита на културно наследство и Храна и култура дека индексите треба да ги остават кај асистенот м-р михаел ристески за впишување на оценките, на ден 03.02.2016 – среда или 04.02.2016 - четврток. Најдоцна до понеделник – 08.02.2016 ќе бидат впишани и потпишани оценките во индексите.

Предметен наставник,
проф. Д-р сашо коруновски