Комисискиот испит по предметите Даночно работење и Фискален систем

Комисискиот испит по предметите Даночно работење и Фискален систем ќе се одржи на ден 09.02.2016 год. во 12 часот

Од комисијата