Студентите кои избрале англиски јазик 4 во летниот семестар

Студентите кои избрале англиски јазик 4 во летниот семестар треба да се јават кај Проф. Д-Р Ирина Петровска на ден 8.02.2016 понеделник во 10.00 ч.

Проф. Д-Р Ирина Петровска