Резултати по Осигурување на земјоделството, Менаџмент во туризмот и угостителството и Логистчки системи- збирни