Резултати по Mетоди за испитување на квалитетот на храна и пијалоци и Микробиологија на храна и пијалоци