Резултати од испитот по Царинско познавање Познавање на стоките со наука за исхраната и

Резултати од спроведениот одложен испит по Познавање на стоките со наука за исхраната на ден 17.09.2015 

  1. 15035 ХРМ 6 (шест)
  2. 15108 ТУР 7 (седум)
  3. 13878 ТУР 6 (шест)

Резултати од спроведениот одложен испит по Царинско познавање на стоката на ден 17.09.2015

  1. 15119 ЦИШ 6 (шест)
  2. 15034 ЦИШ 6 (шест)

Предметен наставник,
Проф. д-р Ангела Василеска