Предавања по предметите Културно наследство и Заштита на културното наследство

Им се соопштува на студентите дека ПРЕДАВАЊАТА по предметите КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО кај Проф. Д-р Сашо Коруновски се закажуваат на ден 23.09.2015 - СРЕДА во 08:30 ЧАСОТ.

Предметен наставник:
Проф. Д-р Сашо Коруновски