Деканатска управа

Декан

Проф. д-р Цветко Андреески

Продекан за финансии

Проф. д-р Снежана Дичевска