Резултати од ПРВ ПОПРАВЕН и ВТОР колоквиум по предметот Царинско познавање на стоката