Резултати од I колоквиум по предметот Сензорна анализа на храна