Резултати од прв Колоквиум по предметот ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК - на насоката Царина и шпедиција и Осигурување