Резултати од прв Колоквиум по предметот ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК - на насоката Туризам, ХРМ и МУС