РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕ НА 1 КОЛОКВИУМ ПО МЕЃУНАРОДЕН ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ