Ноемвриска сесија 2018 - Проф.д-р Лилјана Баткоска