СООПШТЕНИЕ - Испити кај проф д-р Ивица Смиљковски

Испитите кај проф д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на 24.09.2018 година во 12 часот.