РЕЗУЛТАТИ од писмениот испит по предметот ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ