Резултати од колоквиумите и испитот по предметот ПРИНЦИПИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Увид во писмените испити ќе се одржина 20.06.2018 година во терминот 12:00-14:00 часот.