Резултати пд Кпмисиските пплагаоа пп Царинскп казненп правп“,„Криминалитет и детекција“ , „Кривичнп прпцеснп правп“, пдржани на ден 23.01.2018 г.