Резултати од колоквиумите по предметот Информациски технологии одржани на 02.11.2017, 20.11.2017, 21.12.2017, 25.01.2018