СООПШТЕНИЕ - Испити на насока БФК

Испитите кај проф д-р Марјан Николовски на насока БФК ќе се одржат на 01.02.2018 година во 11 часот.

Испитите кај проф д-р Искра Малетиќ на насока БФК ќе се одржат на 01.02.2018 година во 11 часот.

Испитите кај проф д-р Светлана Николовска на насока БФК ќе се одржат на 31.01.2018 година во 11 часот.

Испитите кај проф д-р Пеце Николовски на насока БФК ќе се одржат на 01.02.2018 година во 09 часот.

Испитите кај проф д-р Злате Димовски на насока БФК ќе се одржат на 31.01.2018 година во 11 часот.