Резултати од првиот колоквиум по предметот Информациски технологии одржан на 02.11.2017, 20.11.2017, 21.12.2017