Резултати од поправниот прв колоквиум и вториот колоквим по уставно право и вовед во право

Студентите кои постигнале под 20 поени да се јават на дополнително на ден 26ти декември во 10 часот кај предметниот наставник.