РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ДОПОЛНИТЕЛЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ “МЕЃУНАРОДЕН ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ”