ИЗВЕСТУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК

ВТОР КОЛОКВИУМ  А1, А2, А3, ЗАДОЛЖИТЕЛЕН СЕМИНАР

 

22. (петок) 12.2017 во 10.00ч.

Проф. Д-р Ирина Петровска