Резултати од поправен прв (I) колоквиум - Социологија кај Проф.д-р Пере Аслимоски