Резултати од Ноемвриска сесија 2017 кај Проф.д-р Лилјаана Баткоска