Резултати од првиот колоквиум по предметот Германски јазик 1 одржан на ден 14.11.2017 год. во 10.00 часот