РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО МЕЃУНАРОДЕН ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ