Резултати од првиот колоквиум и првиот поправен колоквиум по предметот Информациски технологии 20.11.2017