СООПШТЕНИЕ - ЕКТС образец

Студентите запишани во академската 2017/2018 година на сите студиски програми во прва и четврта година може да подигнат ЕКТС образец во скриптарата на Факултетот за да запишат изборни предмети. Обрасците треба да се потпишани од раководителите на студиската програма на која се запишани и да ги достават во службата за студентски прашања.