При запишувањето во прва година на прв циклус судии, примените кандидати поднесуваат

       1. Индекс и студентска легитимација

       2. Tри фотографии (2 – 3,5х4,5см. и 1 - 2х3см.)

       3. Пријавни листови

       4. Потврда за уплатени средства за партиципација или за кофинансирање на жиро сметката на соодветната единица на Универзитетот.

  • државна квота 6150 денари
  • кофинансирање 12300 денари
  • кандидати од самохран родител 3075 денари

       5. Уплата на рата за учебници

  • Туризам 3200 денари
  • ГИД 4000
  • Хотелско ресторанска 4000
  • Осигурување 3200
  • Царина и шпедиција 4000
  • МУС 3200
  • БФК 4000

       6. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-уметнички потреби на студентите

       7. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес,

       8. Потврда за уплатени 1000 денари за функционирање и развој на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,

       9. Потврда за уплатени 85 денари за обрасци

      10. Потврда за уплатени 600 денари за книжен фонд и тетратки

      11. Потврда за уплатени 50 дерари за административни такси

      12. Потврда за уплатени 200 денари за студентска организација на ФТУ