ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОМОТИВНИТЕ АКТИВНОСТИ СП Менаџмент во услужен сектор