СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТИ НА НАСОКАТА БФК

Испитите за студентите на насока БФК ќе се одржат
- Испитите од проф д-р Злате Димовски 12.06.2017 година во 11 часот
- Испитите од д-р Пеце Николовски 09.06.2017 година во 9 часот
- Испитите од проф д-р Светлана Николовска 23.06.2017 година во 11 часот
- Испитите од проф д-р Марјан Николовски 23.06.2017 година во 14 часот
- Испитите од проф д-р Искра Меалетиќ 23.06.2017 година во 14 часот