Резултати од колоквиумите по предметот Актуарство - 2017

Во прилог се резултатите од колоквиумите по предметот Актуарство за летниот семестар 2017 година.

Проф. д-р Цветко Андреески