Социјална патологија и Социологија на исхрана - Проф.д-р Пере Аслимоски