Центар за научно-истражувачка работа

Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, својот интензивен развој го спроведува преку развој на научната мисла и нејзината апликативна примена, на тој начин ФТУ - Охрид, претставува модерна институција целосно вклучена во современите научни трендови. 

Едно од основните места во склоп на ваквиот развој на ФТУ - Охрид, секако му припаѓа на Центарот за научно-истражувачка работа (ЦНИР), како посебна организациона единица со свое место и задачи.

Наставно-научниот совет (ННС) на ФТУ, на 27 декември 1985 година, донесол посебна одлука, со која го дозволил и потврдил формирањето на Институтот за истражување на туризмот, како посебна организациона единица при ФТУ, а со цел поефикасно, помодерно да се иницира, интензивира и успешно да се развива научно-истражувачката работа на ФТУ - Охрид.

Во 2002 година со промена на Статутот на ФТУ, донесен е и нов Правилник за работа на Институтот, при што тој е преименуван како Центар за научно-истражувачка работа (ЦНИР) при ФТУ - Охрид.

Денес, Центарот за научно-истражувачка работа, своите активности ги насочува кон потребите за научно истражување на проблемите кои се јавуваат во областа на туризмот во РМ и пошироко, гастрономијата, осигурувањето, царината и шпедицијата, а во најново време и во областа на безбедноста и финансиската контрола.

ЦНИР функционира како посебна организациона едница при ФТУ, со сите права и обврски кои ги налага Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.

Целокупната научноистражувачка дејност во Центарот ја раководи и координира раководителот на Центарот кој го предлага организациската единица, а го избира Наставно-научниот совет од редот на наставниците на Факултетот за време од 2 (две) години.

Центарот за научно-истражувачка работа, како посебна организациона единица при ФТУ, своите активности ги насочува кон потребите за научно истражување на проблемите кои се јавуваат во областа на туризмот во РМ и пошироко, гастрономијата, осигурувањето, царината и шпедицијата, а во најново време и во областа на безбедноста и финансиската контрола, со цел поефикасно, помодерно да се иницира, интензивира и успешно да се развива научно-истражувачката работа на ФТУ - Охрид. ЦНИР - ФТУ - Охрид, е отворен како за научната јавност, така и кон стопанството во Република Македонија, па и пошироко.

Во работата на ЦНИР учествуваат сите вработени на ФТУ, кои имаат амбиција за научно-истражувачка работа, наставниот кадар, соработничкиот кадар и студентите додипломци, а особено постдипломците. За одредени сепаратни студии, ЦНИР ангажира научни и стручни кадри од други институции од земјава и од странство.

Главните активности на ЦНИР се:

  1. Утврдување на проблеми и проблемски задачи од областа на туризмот и угостителството, најчесто, но и од областа на осигурувањето и царинското работење, безбедноста и финансиската контрола, како во Република Македонија, така и пошироко, надвор од неа;
  2. Организирање на стручни и научни расправи, собири, симпозиуми, конгреси, меѓународни конференции и слични форми за одредени прашања, од научните дисциплини кои го третираат проблемот на туризмот, гастрономијата, осигурувањето, царината и шпедицијата, безбедноста и финансиската контрола;
  3. Јавно презентирање на резултатите од научни и стручни советувања, проекти, конференции, конгреси, имплементација на европските акти за унапредување на високото образование, и давање предлози, препораки за понатамошна работа;
  4. Објавување на научни и стручни трудови од областа на туризмот, угостителството, гастрономијата, осигурувањето, царината и шпедицијата, безбедноста и финансиската контрола;
  5. Објавување на посебни тематски статии и научни резултати од горе споменатите области;